1
Serbia
50.00 points to ranking
Libero
178
1986
Libero
170
1993
Middle-blocker
188
1997
Middle-blocker
187
1994
Middle-blocker
190
1990
Opposite
190
1992
Opposite
194
1997
Setter
183
1984
Setter
185
1995
Outside Hitter
187
1994
Outside Hitter
185
1997
Outside Hitter
189
1991
Outside Hitter
181
1988
Outside Hitter
192
1999
2
Turkey
40.00 points to ranking
Libero
169
1995
Libero
168
1991
Middle-blocker
188
1987
Middle-blocker
197
1994
Middle-blocker
197
1999
Opposite
194
2000
Opposite
194
1991
Opposite
194
1988
Setter
182
1996
Setter
186
1990
Outside Hitter
180
1990
Outside Hitter
190
1997
Outside Hitter
188
1993
Outside Hitter
187
1994
3
Italy
30.00 points to ranking
Libero
167
1995
Libero
172
1987
Middle-blocker
193
1996
Middle-blocker
195
1994
Middle-blocker
186
1991
Middle-blocker
191
2001
Opposite
190
1998
Opposite
177
1999
Opposite
187
2000
Setter
180
1998
Setter
180
1996
Outside Hitter
188
1988
Outside Hitter
175
1989
Outside Hitter
181
1995
4
Poland
25.00 points to ranking
Libero
167
1998
Libero
166
1987
Middle-blocker
199
1994
Middle-blocker
190
1996
Middle-blocker
196
1989
Opposite
187
1987
Opposite
202
2000
Opposite
191
1996
Opposite
185
1999
Setter
181
1990
Setter
175
1992
Outside Hitter
185
1994
Outside Hitter
181
1995
Outside Hitter
184
1992
5
Netherlands
22.50 points to ranking
Libero
175
1992
Libero
184
1988
Middle-blocker
190
1996
Middle-blocker
198
1991
Middle-blocker
193
1991
Middle-blocker
188
1993
Opposite
192
1990
Setter
190
1996
Setter
184
1990
Outside Hitter
191
1991
Outside Hitter
190
1995
Outside Hitter
180
1988
Outside Hitter
180
1996
Outside Hitter
189
1998
6
Germany
20.00 points to ranking
Libero
168
1994
Libero
180
2000
Middle-blocker
195
2000
Middle-blocker
186
1991
Middle-blocker
188
1997
Opposite
188
1997
Opposite
191
1994
Setter
179
1989
Setter
182
1998
Outside Hitter
193
1995
Outside Hitter
186
1988
Outside Hitter
186
1994
Outside Hitter
184
1994
Outside Hitter
189
2000
7
Russia
18.00 points to ranking
Libero
178
1992
Libero
177
1990
Middle-blocker
193
1998
Middle-blocker
193
1993
Middle-blocker
190
1994
Middle-blocker
196
1991
Opposite
190
1997
Opposite
196
1989
Setter
185
1989
Setter
178
1994
Outside Hitter
190
1995
Outside Hitter
183
1994
Outside Hitter
185
1993
Outside Hitter
195
1994
8
Bulgaria
16.00 points to ranking
Libero
180
1997
Libero
170
1997
Middle-blocker
187
2001
Middle-blocker
187
1994
Middle-blocker
190
1992
Opposite
185
1998
Setter
183
1991
Setter
180
1994
Outside Hitter
180
2001
Outside Hitter
192
1990
Outside Hitter
184
1996
Outside Hitter
182
1987
Outside Hitter
182
1996
Outside Hitter
185
1997
9
Belgium
14.50 points to ranking
Libero
174
1998
Libero
165
2000
Libero
177
1994
Libero
175
1993
Middle-blocker
191
2000
Middle-blocker
187
1991
Middle-blocker
189
1994
Middle-blocker
186
1993
Middle-blocker
193
1997
Middle-blocker
192
1995
Middle-blocker
192
1999
Opposite
188
1995
Opposite
190
1996
Opposite
182
1998
Opposite
182
1999
Setter
188
1997
Setter
180
1993
Setter
175
1996
Outside Hitter
182
1999
Outside Hitter
183
1997
Outside Hitter
186
1996
Outside Hitter
180
1997
10
Azerbaijan
13.00 points to ranking
Libero
178
1990
Middle-blocker
185
1993
Middle-blocker
195
1995
Middle-blocker
188
1995
Opposite
198
1990
Setter
185
1996
Setter
178
1991
Setter
179
1994
Outside Hitter
187
1999
Outside Hitter
186
1993
Outside Hitter
186
1990
Outside Hitter
185
1995
11
Croatia
12.00 points to ranking
Libero
175
1991
Libero
160
1995
Libero
163
1997
Middle-blocker
189
1991
Middle-blocker
190
2000
Middle-blocker
188
1999
Middle-blocker
187
1983
Middle-blocker
193
1993
Opposite
190
1992
Opposite
191
1984
Setter
186
1988
Setter
191
1991
Setter
180
2000
Setter
180
2000
Outside Hitter
183
1996
Outside Hitter
188
1997
Outside Hitter
188
1994
Outside Hitter
180
1999
Outside Hitter
186
1999
Outside Hitter
180
1995
Outside Hitter
185
1989
Outside Hitter
180
1993
12
Slovakia
11.00 points to ranking
Libero
169
1999
Libero
173
1997
Middle-blocker
190
1990
Middle-blocker
185
1993
Middle-blocker
190
1996
Middle-blocker
192
1990
Opposite
186
1993
Opposite
181
2000
Setter
179
1994
Setter
177
1995
Outside Hitter
175
1993
Outside Hitter
180
1988
Outside Hitter
186
1992
Outside Hitter
178
1993
13
Romania
10.00 points to ranking
Libero
172
1994
Libero
165
1995
Libero
168
1994
Libero
165
1998
Middle-blocker
193
1973
Middle-blocker
191
1993
Middle-blocker
189
1998
Middle-blocker
186
1986
Middle-blocker
189
1989
Middle-blocker
184
1999
Middle-blocker
186
1999
Middle-blocker
185
1993
Opposite
184
1989
Opposite
185
1985
Opposite
184
1990
Setter
183
1989
Setter
179
1986
Setter
173
1988
Setter
188
1993
Outside Hitter
187
2000
Outside Hitter
185
1985
Outside Hitter
185
1994
Outside Hitter
182
1996
Outside Hitter
199
1997
Outside Hitter
180
1996
14
Greece
9.00 points to ranking
Libero
164
1989
Libero
176
1995
Libero
168
1994
Middle-blocker
183
1990
Middle-blocker
187
1991
Middle-blocker
184
1994
Middle-blocker
182
1997
Middle-blocker
185
1995
Middle-blocker
184
1993
Opposite
196
1996
Opposite
183
1992
Opposite
181
1989
Setter
181
1989
Setter
178
1991
Setter
184
1991
Outside Hitter
180
1989
Outside Hitter
187
1990
Outside Hitter
190
1991
Outside Hitter
179
1995
Outside Hitter
185
1996
Outside Hitter
185
1992
15
Spain
8.00 points to ranking
Libero
178
1991
Libero
162
1984
Libero
158
1998
Libero
168
1996
Middle-blocker
187
1999
Middle-blocker
181
1995
Middle-blocker
187
1985
Middle-blocker
180
2000
Middle-blocker
184
1991
Opposite
187
1988
Opposite
185
1998
Opposite
186
1998
Setter
178
2002
Setter
178
1991
Setter
170
1989
Outside Hitter
183
1998
Outside Hitter
176
1994
Outside Hitter
179
1985
Outside Hitter
180
1995
Outside Hitter
185
1992
Outside Hitter
181
2002
Outside Hitter
180
1995
16
Slovenia
7.50 points to ranking
Libero
175
1997
Libero
169
1993
Libero
166
1996
Libero
174
1999
Libero
173
1999
Middle-blocker
182
2000
Middle-blocker
186
1996
Middle-blocker
186
1991
Middle-blocker
185
1995
Middle-blocker
182
1995
Opposite
183
2000
Opposite
190
1997
Opposite
192
2001
Opposite
184
1995
Setter
186
1996
Setter
170
1994
Outside Hitter
185
1998
Outside Hitter
183
1996
Outside Hitter
177
1987
Outside Hitter
180
1998
Outside Hitter
190
2002
17
Ukraine
7.00 points to ranking
Libero
164
1998
Middle-blocker
187
1997
Middle-blocker
186
1990
Middle-blocker
189
1996
Middle-blocker
188
1986
Middle-blocker
184
1993
Middle-blocker
185
1989
Opposite
185
2003
Opposite
196
1987
Opposite
182
2000
Setter
184
1988
Setter
182
2002
Setter
185
1997
Setter
184
1984
Setter
178
1988
Setter
184
1996
Outside Hitter
193
1995
Outside Hitter
180
1992
Outside Hitter
187
1991
Outside Hitter
184
1997
Outside Hitter
188
1995
Outside Hitter
185
1996
Outside Hitter
184
1988
18
Finland
6.50 points to ranking
Libero
163
1988
Libero
163
1991
Libero
166
1988
Libero
168
1994
Middle-blocker
183
1996
Middle-blocker
185
1997
Middle-blocker
183
1993
Middle-blocker
194
1990
Middle-blocker
193
1994
Middle-blocker
181
1999
Opposite
178
1998
Opposite
172
1997
Opposite
186
1996
Opposite
187
1997
Opposite
178
1994
Setter
175
1998
Setter
167
1994
Setter
174
1993
Setter
171
1994
Outside Hitter
176
1995
Outside Hitter
182
1993
Outside Hitter
190
1992
Outside Hitter
181
1998
Outside Hitter
178
1980
Outside Hitter
182
2000
19
Switzerland
6.00 points to ranking
Libero
168
1998
Libero
166
2002
Libero
172
1992
Middle-blocker
192
1997
Middle-blocker
183
1996
Middle-blocker
184
1998
Opposite
181
2001
Opposite
181
2000
Opposite
172
1990
Opposite
184
1998
Opposite
187
1995
Setter
174
1999
Setter
185
1999
Setter
176
1994
Outside Hitter
188
1998
Outside Hitter
184
1999
Outside Hitter
189
1996
Outside Hitter
180
1996
Outside Hitter
178
1997
20
Hungary
5.50 points to ranking
Libero
164
1999
Libero
169
1993
Middle-blocker
186
1991
Middle-blocker
190
1996
Middle-blocker
185
1996
Opposite
188
1992
Setter
187
1995
Setter
174
1993
Outside Hitter
188
1999
Outside Hitter
186
1992
Outside Hitter
186
1991
Outside Hitter
182
1998
Outside Hitter
185
1990
Outside Hitter
184
1986
21
France
5.00 points to ranking
Libero
172
1995
Libero
162
2001
Libero
170
1995
Middle-blocker
196
2000
Middle-blocker
196
1988
Middle-blocker
192
1999
Middle-blocker
185
1988
Middle-blocker
185
1997
Middle-blocker
188
1995
Opposite
184
1991
Opposite
188
2000
Opposite
182
2002
Opposite
194
1995
Opposite
185
1997
Opposite
189
1997
Setter
172
2000
Setter
171
1988
Setter
180
1996
Setter
178
1996
Setter
172
1990
Outside Hitter
184
1999
Outside Hitter
180
1999
Outside Hitter
184
1997
Outside Hitter
185
1996
Outside Hitter
182
1999
Outside Hitter
178
2001
Outside Hitter
178
1992
22
Belarus
4.50 points to ranking
Libero
178
1993
Libero
174
1988
Middle-blocker
190
1985
Middle-blocker
182
1996
Middle-blocker
185
1988
Middle-blocker
189
2000
Opposite
181
1993
Opposite
191
2000
Setter
187
1996
Setter
178
1993
Outside Hitter
184
1991
Outside Hitter
185
1991
Outside Hitter
186
1998
Outside Hitter
183
1988
23
Estonia
4.00 points to ranking
Libero
170
1989
Libero
162
2001
Middle-blocker
182
1991
Middle-blocker
185
1993
Middle-blocker
190
1991
Opposite
193
1992
Opposite
189
1998
Opposite
188
1994
Opposite
177
1992
Setter
175
1990
Setter
174
1994
Setter
182
1992
Outside Hitter
175
1992
Outside Hitter
177
1998
Outside Hitter
182
1998
Outside Hitter
183
1996
Outside Hitter
175
1995
Outside Hitter
180
1987
24
Portugal
3.50 points to ranking
Libero
158
2001
Libero
166
1987
Libero
175
1991
Middle-blocker
192
1988
Middle-blocker
183
2002
Middle-blocker
191
1993
Middle-blocker
181
1998
Middle-blocker
190
1994
Opposite
193
1991
Opposite
181
1989
Opposite
193
1999
Opposite
190
1993
Setter
175
1990
Setter
171
1997
Setter
1998
Setter
180
1987
Outside Hitter
184
2001
Outside Hitter
174
1996
Outside Hitter
178
1985
Outside Hitter
187
2002
Outside Hitter
183
1992
25
Czech Republic
3.00 points to ranking
Libero
176
1997
Libero
170
1992
Middle-blocker
189
1992
Middle-blocker
187
1991
Middle-blocker
182
1992
Middle-blocker
184
1992
Middle-blocker
182
1991
Opposite
195
2001
Opposite
183
1993
Opposite
194
1989
Setter
177
1996
Setter
182
1995
Setter
183
1992
Setter
171
1993
Outside Hitter
185
1993
Outside Hitter
181
1997
Outside Hitter
185
1998
Outside Hitter
188
1988
Outside Hitter
184
1992
Outside Hitter
184
1996
26
Bosnia and Herzegovina
2.50 points to ranking
Libero
163
1997
Libero
170
1994
Libero
169
1998
Libero
170
1994
Middle-blocker
189
1994
Middle-blocker
186
1994
Middle-blocker
186
1991
Middle-blocker
186
1999
Middle-blocker
186
1997
Opposite
186
1994
Opposite
188
1999
Opposite
182
2001
Opposite
174
1994
Opposite
188
1992
Setter
184
1995
Setter
184
2000
Outside Hitter
182
1992
Outside Hitter
189
1990
Outside Hitter
182
1991
Outside Hitter
183
1995
27
Austria
2.00 points to ranking
Libero
175
2000
Middle-blocker
186
2001
Middle-blocker
188
1996
Middle-blocker
190
2001
Middle-blocker
188
1993
Opposite
178
1991
Setter
182
1994
Setter
178
1997
Setter
180
1999
Outside Hitter
199
2001
Outside Hitter
190
1998
Outside Hitter
183
1996
Outside Hitter
185
1997
Outside Hitter
177
1989
Outside Hitter
184
1996
28
Israel
1.50 points to ranking
Libero
170
1997
Libero
177
1998
Middle-blocker
185
1997
Middle-blocker
185
2001
Middle-blocker
180
1986
Middle-blocker
181
2001
Middle-blocker
186
1987
Opposite
182
1998
Opposite
179
2002
Setter
167
1998
Setter
168
1993
Setter
184
1996
Outside Hitter
179
1982
Outside Hitter
185
1996
Outside Hitter
179
1997
Outside Hitter
181
1999
Outside Hitter
172
1989
Outside Hitter
184
2000
Outside Hitter
188
1997
29
Montenegro
1.00 points to ranking
Libero
169
2001
Libero
181
1994
Libero
168
1998
Middle-blocker
192
1987
Middle-blocker
185
1989
Middle-blocker
188
1989
Middle-blocker
187
2000
Middle-blocker
184
2001
Middle-blocker
1999
Opposite
188
1999
Opposite
187
1992
Opposite
196
1998
Opposite
192
2000
Opposite
179
1992
Setter
176
2002
Setter
174
1994
Setter
175
2002
Outside Hitter
175
1997
Outside Hitter
182
2000
Outside Hitter
183
1986
Outside Hitter
184
1994
Outside Hitter
186
1988
30
Georgia
0.50 points to ranking
Libero
166
1998
Middle-blocker
188
2000
Middle-blocker
189
2001
Middle-blocker
184
1998
Middle-blocker
188
1991
Opposite
186
2001
Opposite
179
1994
Setter
172
2000
Setter
182
1998
Setter
184
1999
Outside Hitter
185
1998
Outside Hitter
189
1999
Outside Hitter
186
1998
Outside Hitter
181
2002
31
Sweden
0.45 points to ranking
Libero
175
1999
Libero
172
1997
Libero
169
1993
Middle-blocker
187
1997
Middle-blocker
190
2000
Middle-blocker
188
1997
Middle-blocker
184
2001
Middle-blocker
176
1994
Middle-blocker
191
1997
Middle-blocker
187
1998
Opposite
174
1996
Opposite
195
1999
Setter
170
1988
Setter
182
1999
Outside Hitter
186
1994
Outside Hitter
179
1996
Outside Hitter
188
2000
Outside Hitter