1
Turkey
30.00 points to ranking
2
Poland
24.00 points to ranking
3
Serbia
18.00 points to ranking
4
Azerbaijan
15.00 points to ranking
5
Belgium
13.50 points to ranking
5
Germany
13.50 points to ranking
5
Netherlands
13.50 points to ranking
5
Russia
13.50 points to ranking
9
Bulgaria
8.70 points to ranking
9
Romania
8.70 points to ranking
11
Croatia
7.20 points to ranking
11
Italy
7.20 points to ranking
Activity
Online
+0