1
USA
60.00 points to vm ranking
Libero
168
1995
Middle-blocker
191
1987
Middle-blocker
187
1988
Middle-blocker
188
1990
Middle-blocker
191
1992
Spiker
191
1993
Spiker
188
1989
Setter
179
1989
Setter
177
1992
Wing-spiker
186
1986
Wing-spiker
188
1992
Wing-spiker
193
1989
Wing-spiker
185
1993
Wing-spiker
193
1990
2
Turkey
48.00 points to vm ranking
Libero
168
1995
Libero
170
1993
Libero
168
1991
Middle-blocker
192
1995
Middle-blocker
188
1987
Middle-blocker
194
1999
Spiker
194
2000
Spiker
194
1988
Setter
182
1996
Setter
179
1993
Wing-spiker
190
1997
Wing-spiker
188
1993
Wing-spiker
187
1994
3
China
36.00 points to vm ranking
Middle-blocker
201
1996
Wing-spiker
198
1994
4
Brazil
30.00 points to vm ranking
Libero
175
1993
Libero
166
1987
Middle-blocker
187
1986
Middle-blocker
183
1991
Middle-blocker
187
1992
Middle-blocker
192
1991
Spiker
178
1986
Spiker
185
1994
Spiker
184
1988
Setter
178
1989
Setter
185
1990
Wing-spiker
180
1988
Wing-spiker
180
1994
Wing-spiker
186
1983
5
Netherlands
27.00 points to vm ranking
5
Serbia
27.00 points to vm ranking
Middle-blocker
191
1990
Middle-blocker
190
1990
Spiker
194
1997
7
Italy
21.60 points to vm ranking
Middle-blocker
196
1998
Middle-blocker
186
1991
Middle-blocker
191
2001
Spiker
190
1998
Spiker
187
1987
Spiker
177
1999
Setter
180
1996
Wing-spiker
188
1988
Wing-spiker
181
1995
8
Russia
19.20 points to vm ranking
Wing-spiker
196
1989
9
Poland
17.40 points to vm ranking
Spiker
191
1996
10
Japan
15.60 points to vm ranking
Libero
164
1991
Libero
161
1990
Libero
163
1994
Middle-blocker
180
1991
Middle-blocker
182
1992
Middle-blocker
177
1990
Middle-blocker
187
1990
Setter
173
1991
Setter
175
1989
Setter
175
1990
Wing-spiker
180
1998
Wing-spiker
180
1995
Wing-spiker
170
1991
Wing-spiker
183
1992
Wing-spiker
173
1990
Wing-spiker
177
1992
Wing-spiker
180
1996
Wing-spiker
180
1991
Wing-spiker
176
1993
11
Germany
14.40 points to vm ranking
Spiker
191
1994
12
South Korea
13.20 points to vm ranking
Libero
163
1990
Libero
176
1986
Middle-blocker
187
1999
Middle-blocker
190
1989
Middle-blocker
186
1987
Middle-blocker
184
1998
Spiker
185
1991
Spiker
184
1999
Setter
179
1996
Setter
173
1980
Setter
173
1992
Wing-spiker
179
1996
Wing-spiker
187
1993
Wing-spiker
180
1999
Wing-spiker
174
1999
Wing-spiker
180
1997
Wing-spiker
192
1988
13
Belgium
12.00 points to vm ranking
Wing-spiker
182
1999
14
Dominican Republic
10.80 points to vm ranking
Wing-spiker
183
1987
15
Thailand
9.60 points to vm ranking
Middle-blocker
180
1993
Middle-blocker
180
1983
Middle-blocker
185
1994
Spiker
178
1998
Setter
169
1985
Setter
173
1993
Wing-spiker
180
1995
Wing-spiker
178
1999
Wing-spiker
175
1986
Wing-spiker
174
1984
16
Argentina
9.00 points to vm ranking
Activity
Online
+0