1
Vasas Óbuda BUDAPEST
25.00 points to vm ranking
Libero
177
1999
Libero
173
2001
Libero
160
1995
Middle-blocker
177
1993
Middle-blocker
188
2000
Middle-blocker
178
1991
Spiker
190
1997
Spiker
184
1997
Setter
188
1987
Setter
176
1998
Setter
179
2002
Wing-spiker
177
1995
Wing-spiker
186
1992
Wing-spiker
182
1998
Wing-spiker
180
2002
Wing-spiker
175
1993
Wing-spiker
185
1992
2
Fatum Nyíregyháza
20.00 points to vm ranking
Libero
155
1999
Libero
164
1999
Middle-blocker
180
1994
Middle-blocker
186
1993
Middle-blocker
190
1989
Spiker
187
1999
Setter
174
1990
Setter
173
1993
Wing-spiker
185
1989
Wing-spiker
180
1994
Wing-spiker
187
2002
Wing-spiker
184
1990
Wing-spiker
179
1989
3
Swietelsky Békécsaba RSE
15.00 points to vm ranking
Libero
172
1996
Libero
169
1993
Middle-blocker
183
1995
Middle-blocker
190
1996
Middle-blocker
188
1996
Middle-blocker
184
1991
Spiker
186
2001
Spiker
178
1990
Spiker
183
2000
Setter
176
2002
Setter
172
1994
Setter
174
1993
Wing-spiker
183
2001
Wing-spiker
183
1986
Wing-spiker
180
1995
Wing-spiker
184
1994
Wing-spiker
186
1988
4
UTE Volley
12.50 points to vm ranking
Libero
173
1999
Libero
180
1991
Middle-blocker
189
1994
Middle-blocker
179
1993
Middle-blocker
180
2000
Middle-blocker
183
2000
Middle-blocker
184
1996
Middle-blocker
189
2003
Spiker
179
2000
Spiker
181
1992
Setter
172
2001
Setter
188
1998
Setter
187
1995
Wing-spiker
180
1999
Wing-spiker
176
2003
Wing-spiker
175
1995
Wing-spiker
179
1993
Wing-spiker
178
1985
Wing-spiker
186
1995
Wing-spiker
184
1986
Wing-spiker
175
2003
5
1. MCM-Diamant KE
11.25 points to vm ranking
Libero
174
2000
Middle-blocker
177
1993
Middle-blocker
178
1993
Middle-blocker
183
1993
Middle-blocker
184
1992
Spiker
180
1988
Spiker
188
1992
Setter
180
1985
Setter
175
2001
Wing-spiker
176
1996
Wing-spiker
179
1993
Wing-spiker
178
1989
Wing-spiker
174
1998
Wing-spiker
178
1999
6
MTK Budapest
10.00 points to vm ranking
Libero
168
2000
Libero
170
1993
Middle-blocker
178
1998
Middle-blocker
183
1994
Middle-blocker
187
2002
Middle-blocker
192
1995
Spiker
176
2002
Setter
170
1998
Setter
175
2000
Wing-spiker
178
1997
Wing-spiker
178
2003
Wing-spiker
182
1997
Wing-spiker
182
1998
Wing-spiker
177
1998
7
Szombathelyi Haladas VSE
9.00 points to vm ranking
Libero
177
1996
Libero
172
1994
Middle-blocker
184
1993
Middle-blocker
190
1994
Middle-blocker
187
2000
Middle-blocker
185
1994
Spiker
180
1995
Spiker
175
2001
Setter
165
2000
Setter
184
1999
Wing-spiker
181
1989
Wing-spiker
188
1994
Wing-spiker
176
1996
Wing-spiker
174
1992
Wing-spiker
179
1992
Wing-spiker
177
1989
8
RK Jászberény
8.00 points to vm ranking
Libero
171
1992
Libero
2001
Libero
170
2001
Middle-blocker
183
1994
Middle-blocker
181
2002
Middle-blocker
188
1991
Middle-blocker
187
1995
Spiker
178
2001
Setter
178
1994
Setter
183
2000
Wing-spiker
186
1993
Wing-spiker
180
1999
Wing-spiker
180
1994
Wing-spiker
185
1995
Wing-spiker
188
1997
Wing-spiker
175
2001
9
Budaörsi DSE
7.25 points to vm ranking
Libero
176
1998
Libero
168
1998
Middle-blocker
178
1997
Middle-blocker
179
1993
Middle-blocker
178
1994
Middle-blocker
183
1998
Setter
176
1995
Setter
176
1998
Setter
171
1997
Setter
175
2000
Wing-spiker
176
1995
Wing-spiker
173
1998
Wing-spiker
185
1992
Wing-spiker
174
1997
Wing-spiker
183
1993
10
Szent-Benedek Balatonfüred
6.50 points to vm ranking
Libero
155
1995
Libero
172
2000
Libero
176
2001
Middle-blocker
180
2001
Middle-blocker
180
1990
Spiker
185
1999
Setter
174
1995
Setter
174
1992
Wing-spiker
175
2002
Wing-spiker
176
1991
Wing-spiker
187
1995
Wing-spiker
178
2001
Wing-spiker
176
2002
Wing-spiker
180
2004
11
Gödöllői RC
6.00 points to vm ranking
Libero
162
1997
Libero
160
2000
Middle-blocker
188
2001
Middle-blocker
176
2000
Middle-blocker
176
1988
Middle-blocker
187
1997
Middle-blocker
178
1991
Middle-blocker
183
2001
Spiker
181
2003
Spiker
186
2001
Setter
164
2001
Setter
175
1995
Setter
170
2000
Wing-spiker
162
2000
Wing-spiker
187
1983
Wing-spiker
176
1989
Wing-spiker
2002
Wing-spiker
186
1994
Wing-spiker
173
2000
Wing-spiker
180
2000
12
Diósgyöri VTK
5.50 points to vm ranking
Libero
168
1998
Libero
170
1992
Middle-blocker
179
1996
Middle-blocker
177
1993
Middle-blocker
185
1985
Setter
173
1990
Setter
165
2000
Setter
175
1998
Setter
164
1997
Setter
168
1993
Setter
163
1992
Wing-spiker
175
1997
Wing-spiker
186
1988
Wing-spiker
176
2000
Wing-spiker
183
1999
Wing-spiker
175
2001
13
TFSE
5.00 points to vm ranking
Libero
168
1995
Libero
1992
Libero
160
1995
Middle-blocker
183
1999
Middle-blocker
186
1995
Spiker
182
1998
Setter
180
2000
Setter
163
1994
Setter
171
1988
Wing-spiker
175
1993
Wing-spiker
180
1995
Wing-spiker
177
1999
Wing-spiker
175
1998
Wing-spiker
170
1997
Wing-spiker
178
1991
Wing-spiker
172
2000
Wing-spiker
1999
14
Palota RSC
4.50 points to vm ranking
Libero
2001
Libero
175
1992
Libero
1979
Middle-blocker
2000
Middle-blocker
1995
Spiker
183
1992
Spiker
180
1973
Spiker
176
1998
Setter
170
1995
Setter
173
1999
Wing-spiker
168
1993
Wing-spiker
178
1999
Wing-spiker
176
1998
Wing-spiker
1976
Wing-spiker
182
1979
Activity
Online
+0