Classification (24)

1
Toyota Auto Body Queenseis
2
Denso Airybees
3
NEC Red Rockets
4
Toray Arrows
5
Hisamitsu Springs
6
Okayama Seagulls
7
JT Marvelous
8
Hitachi Rivale
9
Himeji Victorina
9
JWCPE
9
Kagoshima Minami High School
9
Kurobe AquaFairies
9
PFU Blue Cats
9
Saitama Ageo Medics
9
Seiwa Gakuin High School
9
Tsukuba Daigaku
17
Aoyama Gakuin
17
Asahikawa Jitsugyo High School
17
Club Ehime
17
JA Gifu Rioreina
17
Kinrankai High School
17
Kyushu Bunka High School
17
Tohoku Fukushi University
17
Toyota Sunpiena
0 0