Classification (11)

1
Khimik Yuzhny
2
Orbita-ZNU-ZODYuSSh
3
Galychanka-TNEU-GADZ
3
Volyn-Universytet-Odush
5
Polissia-ZhDU
6
Novator
7
Zbirna Kharkivskoi Oblasti-KZ KhPKSP KhOR
8
Rehina-MEGU-Oshvsm
9
Bilozgar Meduniversitet
10
Universytet-SHVSM
11
Invasport-meteor
0 0