Edit logo
Photo added by sitenoise

Unitika Phoenix

Wallpaper added by sitenoise

Team data

Edit
Ranking 240
Country Japan
Town Osaka
Founded 1954
Views 532
Added by airton13

Social profiles

Edit

Historical names

  • Nichibo Kaizuka

Won trophies

1999/00

Women Japan V.League Division 1 1999/00
3
Japan V.League Division 1 1999/00 24.00 points to ranking
Women Kurowashiki Tournament 1999/00
2
Kurowashiki Tournament 1999/00 8.00 points to ranking

1998/99

Women Japan V.League Division 1 1998/99
6
Japan V.League Division 1 1998/99 16.00 points to ranking
Women Kurowashiki Tournament 1998/99
5
Kurowashiki Tournament 1998/99 4.50 points to ranking

1997/98

Women Japan V.League Division 1 1997/98
3
Japan V.League Division 1 1997/98 24.00 points to ranking
Women Kurowashiki Tournament 1997/98
2
Kurowashiki Tournament 1997/98 8.00 points to ranking

1996/97

Women Japan V.League Division 1 1996/97
5
Japan V.League Division 1 1996/97 18.00 points to ranking
Women Kurowashiki Tournament 1996/97
3
Kurowashiki Tournament 1996/97 6.00 points to ranking

1995/96

Women Japan V.League Division 1 1995/96
1
Japan V.League Division 1 1995/96 40.00 points to ranking
Women Kurowashiki Tournament 1995/96
3
Kurowashiki Tournament 1995/96 6.00 points to ranking

1994/95

Women Japan V.League Division 1 1994/95
2
Japan V.League Division 1 1994/95 32.00 points to ranking
Women Kurowashiki Tournament 1994/95
1
Kurowashiki Tournament 1994/95 10.00 points to ranking

1993/94

Women Japan V.League Division 1 1993/94
6
Japan V.League Division 1 1993/94 16.00 points to ranking
Women Kurowashiki Tournament 1993/94
5
Kurowashiki Tournament 1993/94 4.50 points to ranking

1992/93

Women Japan V.League Division 1 1992/93
2
Japan V.League Division 1 1992/93 32.00 points to ranking
Women Kurowashiki Tournament 1992/93
3
Kurowashiki Tournament 1992/93 6.00 points to ranking

1991/92

Women Japan V.League Division 1 1991/92
4
Japan V.League Division 1 1991/92 20.00 points to ranking
Women Kurowashiki Tournament 1991/92
2
Kurowashiki Tournament 1991/92 8.00 points to ranking

1990/91

Women Japan V.League Division 1 1990/91
4
Japan V.League Division 1 1990/91 20.00 points to ranking
Women Kurowashiki Tournament 1990/91
1
Kurowashiki Tournament 1990/91 10.00 points to ranking

1989/90

Women Japan V.League Division 1 1989/90
2
Japan V.League Division 1 1989/90 32.00 points to ranking

1988/89

Women Japan V.League Division 1 1988/89
2
Japan V.League Division 1 1988/89 32.00 points to ranking

1987/88

Women Japan V.League Division 1 1987/88
5
Japan V.League Division 1 1987/88 18.00 points to ranking

1986/87

Women Japan V.League Division 1 1986/87
4
Japan V.League Division 1 1986/87 20.00 points to ranking

1985/86

Women Japan V.League Division 1 1985/86
6
Japan V.League Division 1 1985/86 16.00 points to ranking

1984/85

Women Japan V.League Division 1 1984/85
5
Japan V.League Division 1 1984/85 18.00 points to ranking

1983/84

Women Japan V.League Division 1 1983/84
4
Japan V.League Division 1 1983/84 20.00 points to ranking
0 0