1
Khimik Yuzhny
2
Galychanka-TNEU-GADZ
3
SC Prometey
4
Orbita-ZNU-ZODYuSSh
5
Volyn-Universytet-Odush
6
Universytet-SHVSM
7
Bilozgar Meduniversitet
8
VC Poltavchanka
9
Yuzhanka-DUSSH #5-VUFK
10
Alanta-DNU
11
Polissia-ZhDU
12
Regina-MEGU-Oshvsm
13
VC Legenda
14
VC Bykovynka
15
Zbirna Kharkivskoi Oblasti-KZ KhPKSP KhOR
16
Lvivyanka-LDUFK-Skif
17
NUFVSU
18
Fohtland
19
KHNPU Kharkivyanka
21
KDYuSSh-NAEK
22
Polissia-Litsei-Internat
23
Orbita-Sportinternat
24
SK Radius-SDYuSShOR 2
0 0